Informacje obejmujące ujawnienie wyników

Dane i wartości indeksów przedstawione na wykresach wydajności służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie należy ich traktować jako rekomendacji inwestycyjnej lub strategii, na której klient powinien polegać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Mimo że dane historyczne wykorzystywane do obliczania wyników są gromadzone z wiarygodnych źródeł, nie są one kontrolowane i dlatego mogą zawierać błędy.

W odniesieniu do treści badania rynku „Handlowe rynki kapitałowe” opiera się ono na zewnętrznych źródłach gromadzenia danych, stąd nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość tych informacji. Klient jest odpowiedzialny za weryfikację informacji i danych, które pomagają mu podejmować decyzje inwestycyjne.

Decyzja inwestycyjna nie może opierać się wyłącznie na informacjach przedstawionych w tabelach wyników i badaniach rynkowych, ale także na indywidualnych potrzebach klienta i tolerancji ryzyka.

Obliczanie wyników portfela tematycznego

Portfele tematyczne poddane weryfikacji historycznej są to koszyki akcji wykorzystywane jako modele do celów prezentacji wyników. Przedstawione dane są hipotetyczne i mają na celu zilustrowanie ryzyka i zwrotu z portfela. Obliczenie osiąganych zwrotów nie obejmuje żadnych opłat i zaliczek na poczet podatków. Zwroty z portfela są obliczane z mocą wsteczną.

Aby pokazać wyniki osiągnięte w przeszłości przez indykatywny okres, wykorzystaliśmy historyczne ceny skorygowane o działania korporacyjne, takie jak dywidendy giełdowe i pieniężne, podział akcji, wydzielanie itp. Wykorzystaliśmy również wartość 100 na dzień początkowy oraz ceny na koniec miesiąca. Zwroty z portfela odzwierciedlają przywrócenie równowagi portfela, które następuje co pół roku, a wszelkie zyski kapitałowe są ponownie inwestowane w portfel. Waga każdego papieru wartościowego jest ustalana w dniu początkowym i zmienia się w zależności od jego wydajności. Po utworzeniu portfela następuje okresowy przegląd, w którym akcje mogą być zastępowane lub usuwane z portfela.

Przykład sposobu obliczenia wyników

Rozważmy zrównoważony portfel składający się z dwóch akcji:

Stock Waga %
AAA 50%
BBB 50%
Data AAA Cena Waga A BBB Cena Waga Wyniki
01/01/2019 $ 100 50% $ 110 50%
02/01/2019 $ 113 56.5% (1) $ 125 56.8% (2) 13.32% (3)
03/01/2019 $ 104 52% (4) $ 109 49.5% (5) -10.4% (6)
04/01/2019 $ 107 53.5% (7) $ 112 50.9% (8) 2.81% (9)
05/01/2019 $ 116 54.2% (10) $ 119 53.1% (11) 2.77 (12)

Na dzień rozpoczęcia portfel ma 50% akcji XXX i 50% akcji YYY, co stanowi 100% portfela.

02.01.2019 wartość portfela wzrosła o 13,3%.

Obliczenia wyników portfela:

(Dzisiejsza cena akcji / wczorajsza cena akcji) * Wczorajsza waga

(1) Stock AAA: ($113/$100) *50% = 56.5%
(2) Stock BBB: ($125/$110) *50% = 56.8%

(Today’s total Value / yesterday’s total Value) – 1

(3) {(56.5%+56.8%)/(50%+50%) } -1
(113.3%/100%) – 1 = 13.32%

On 03/01/2019 the portfolio lost 10.4%.
(4) Stock AAA: ($104/$113) *56.5% = 52%
(5) Stock BBB: ($109/$125) *56.8% = 49.5%
(6) {(52%+49.5%)/(56.5%+56.8%) / } -1
(101.5%/113.3%)-1 = -10.4%

On 04/01/2019 the portfolio lost 10.4%.
(7) Stock AAA: ($107/$104) *52% = 53.49%
(8) Stock BBB: ($112/$109) *49.5% = 50.86%
(9) {(53.49%+50.86%) / (52%+49.5%)} -1
(104.355%/101.5%)-1 = 2.81%

Aby obliczyć wydajność 05.01.2019 musimy wziąć pod uwagę, że ponowne równoważenie nastąpiło poprzedniego dnia.

Obliczanie wyników z równoważeniem:

(Dzisiejsza cena akcji / wczorajsza cena akcji) * Waga na początku

(10) Stock AAA: ($117/$107) *50% = 54.2%
(11) Stock BBB: ($119/$112) *50% = 53.1%
(12) {(54.2%+53.1%) / (53.5%+50.9%)} -1
(107.8%/104.4%)-1 = 2.77%